Felhasználónév

Jelszó

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Alap információk

A zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 9/2004. (IV.15.) rendelet (egységes szerk. a módosításokkal)

Kihirdetés dátuma2004-03-31
Hatálybalépés dátuma2004-05-01
Döntéshozatal módjaN

Igen szavazatok0
Nem szavazatok0
Tartózkodott0
Nem szavazott0
Távol volt0

Mit módosít
Mi módosítja

A rendelet szövege

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2004.( IV. 15.) rendelete

 

a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól

 

a 73/2004.(XII.01.), 48/2005.(X.28.),  8/2009.(III.31.),  43/2009. (XI.30.) és a  3/2010. (II.16.) rendelet módosításaival egységes szerkezetben

 

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  (továbbiakban: Kvt.) 26.§-a és a 46.§ (1) bekezdésének c/ pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 1.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a városi zöldterületek és zöldfelületek létesítéséről, használatáról, fenntartásáról, védelméről és fejlesztéséről, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes tevékenységek szabálysértéssé nyilvánításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

I.

A rendelet hatálya

1.§

(1)   A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén belül:

(a)   az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő zöldfelületekre és zöldterületekre, erdőkre, sétányokra, játszóterekre, fasorokra, egyes belterületi fákra, ezek berendezéseire és építményeire, köztárgyaikra

(b)   minden önálló belterületi ingatlan tartós fás növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa természetes vagy jogi személy.

(c)    közutat, járdát szegélyező, ill. a közút forgalmát terelő vagy elválasztó, burkolattal el nem látott, részben vagy egészben növényzettel fedett közterületre.

(d)   helyi jelentőségű védett természeti értékekre, amennyiben az ide vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezést nem tartalmaznak.

(e)    külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, közterületekre

 

II.

A rendelet célja

2.§

(1)               A rendelet célja Kiskunfélegyháza város zöldterületi karakterének, zöldfelületi rendszerének védelme és fejlesztése. Az emberi környezet, továbbá a lakosság egészségének megóvása érdekében azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák a települési környezettel történő harmonikus, rendezett gazdálkodás formáit, különös tekintettel: a közhasználatú és korlátozott közhasználatú zöldterületekkel történő gazdálkodás feltételeire, kiterjesztve azt az ezen területekkel kapcsolatos, vagy azokat érintő építési engedélyezési eljárásra.

 

 

 

 

 

 

III.

Értelmező rendelkezések

3.§

Belterjes (intenzív) fenntartású zöldfelület: Olyan kert, park, vagy kondicionáló és egyéb zöldfelület, amelynek fenntartására fordított összes évi élőmunka- és gépóra együttesen meghaladja az 500 órát hektáronként. Az ápolás-kezelés mértéke szerint ezek a zöldfelületek további fenntartási osztályokba soroltak.

Biológiailag aktív felület: Az emberi környezet azon felületeinek összessége, amely a környező légtérrel fiziológiai-biológiai folyamatokkal szabályozott anyag- és energiacserét tart fenn és ezzel hatással van az ott tartózkodó emberek fiziológiás folyamataira, közérzetére. Biológiailag aktív felületek a növényzettel fedett felületek és a nyílt vízfelületek is.

Faérték: Adott fa pénzben kifejezett értéke.

Fásított köztér: Fásszárú növényzettel (fa, cserje, örökzöld) beültetett, jellemző használati funkcióval nem bíró, de közjóléti értéket hordozó közterület

Háromszintes növénytelepítés: Gyeppel, cserjével és fával is betelepített zöldfelület.

Játszótér: Játszóeszközök (játszótéri eszközök) elhelyezésére ( telepítésére ), illetve azok használatára létesített szabad tér, függetlenül az elhelyezett játszótéri eszközök számától.

Játszótéri eszköz: Játszótéren, közterületen elhelyezett gyermek, ifjúság és felnőtt rekreálódását szolgáló eszköz vagy építmény, ideértve az egyes szerkezeti elemeket is.

Kíméleti közhasználatú zöldterület, kíméleti zöldfelületi zóna: A települési értékek védelme és a területhasználók közérdekének érvényesítése érdekében védelmi rendelkezésekkel egyedileg szabályozott közterület, ill. településrész.

Kondicionáló zöldfelület: Olyan ültetvények, növényzettel fedett felületek összessége, amelyek elsődleges rendeltetése, hogy a lakosságot közvetlen vagy közvetett közjóléti hatásokkal szolgálja, növényzetének helyi klímamódosító hatása révén környezetét befolyásolja.

Korlátozott közhasználatú zöldterület: Jelentős zöldfelülettel, zöldfelületi értékkel bíró, idő-, vagy térbeli korlátozással üzemeltetett és fenntartott, de a rendelkezési időben közösségi használatra szánt létesítmény, tulajdonostól függetlenül. A városban ide tartoznak az üzemelő és kegyeleti temetők, nyilvános sportterületek, stb.

Közhasználat elől elzárt zöldterület: Bármely jelentős zöldfelülettel, zöldfelületi értékkel, zöldfelületi jelleggel bíró telekterület, vagy annak egy része.

Közhasználatú zöldterület: A város belterületén minden olyan önkormányzati tulajdonú, korlátozás nélkül használható terület, amelyen zöldfelület, zöldterület, ezek zöldfelületi elemei, építményei találhatóak. Közhasználatú zöldterületnek minősülnek a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de tulajdonosai által közhasználatba átadott, zöldfelületi adottsággal vagy elemmel bíró területek is.

Közpark: Olyan közterületi használatra kiszabályozott, megépített, berendezett, és fenntartott létesítmény, amely alapvetően rekreációs rendeltetéssel bír, a szabadidő szabad térben történő eltöltésének helye.

Külterjes (extenzív) fenntartású zöldfelület: Olyan kert, park, vagy kondicionáló és egyéb zöldfelület, amelynek fenntartására fordított összes évi élőmunka- és gépóra együttesen sem haladja meg az 500 órát hektáronként.

Lakókert: Lakóterületen, egyedi vagy tömbtelken, esetleg közterületen létesült egyéni vagy közös használatú kert, amely elsősorban lakófunkciókat ellátó, illetve ahhoz kapcsolódó kerti tereket, építményeket és berendezéseket tartalmaz. Jellemzően egy vagy több lakóépülethez közvetlenül kapcsolódik, azzal együttest, lakólétesítményt alkotva.

Növénymegváltási díj: Növényzetben keletkezett kár vagy pusztulás kárértékének egyösszegű pénzbeni megváltása.

 

Növénypótlási kötelezettség: Növényzetben keletkezett kár vagy pusztulás esetén előírt növénybeszerzési és telepítési kötelezettség.

Növényültetési kötelezettség:[1] Növényzetben keletkezett kár vagy pusztulás esetén előírt növénytelepítési  kötelezettség.

Parkfenntartás: Az Önkormányzat által rendszeresen gondozott területeken végzett munkák összessége. A területek részletezését az 1. számú melléklet szerinti Zöldfelületi kataszter tartalmazza.

Rálátási háromszög: A közúti közlekedés biztonsága érdekében útkereszteződésekben, szintbeni csomópontokban a szabad kilátást biztosító, növényültetési korlátozásokkal és fenntartási előírásokkal speciálisan szabályozott terület.

Vegetációs időszak: Az évnek azon szakasza, amikor a lombos, nem örökzöld fás- és lágyszárú növények látható életjelenségeket mutatnak. Ezen időszak alatt csak cserepes és konténeres növények telepíthetők. Az év többi szakasza a fenti növények számára ún. nyugalmi időszak.

Zöldfelület: Minden olyan nem termesztési célú és feladatú terület, amelyet döntő mértékben növényzet borít, függetlenül attól, hogy a település mely funkcionális  ( lakó-, gazdasági-, közlekedési-, vízügyi-, stb. ) területi egységén belül helyezkedik el. A beépítés, vagy annak telekhatára és az útburkolat közé eső valamennyi burkolattal el nem látott, vagy közlekedési funkcióra ki nem jelölt területet zöldfelületnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy a terület növényzettel, és milyen növényzettel  fedett-e vagy sem.

Zöldfelületi elem: A zöldfelület vagy közhasználatú, korlátozott közhasználatú és közhasználat elől elzárt zöldterület részét képező, annak használatát vagy jellegét biztosító  pl. egyes fa, cserje, virágfelület, gyep, berendezés, felszerelés, műalkotás, kút, játszótéri eszköz stb.

Zöldfelületi érték: Adott növényzet pénzben kifejezett értéke

Zöldfelület kataszter: A település parkfenntartásba vont, közhasználatú zöldterületeinek nyilvántartása.

Zöldfel&uum

Mellékletek


Vissza

Testületi Kommunikációs Portál © 2007 v0.9 BÉTA
Minden jog fenntartva. SLICED Magyarország Kkt.